Brighton & Beachy Head
 
Sunday, 23 September, 2018
 Brighton & Beachy Head
 8am~8pm
 
SOLD OUT
Sunday, 28 October, 2018
 Brighton & Beachy Head
 8am~8pm
 Adult £69, Student/Child £59
Sunday, 25 November, 2018
 Brighton & Beachy Head
 8am~8pm
 Adult £69, Student/Child £59
2019 tour dates to follow...